+45 89 34 35 36
Familieoverdragelse - Hvad skal du gøre? - Nyt værdiansættelsescirkulære
7. juni 2022

Man bør være i god tid med planlægning af overdragelse af huset eller sommerhuset til den næste generation. Der kan være ganske mange penge at spare.

Tidligere har der været en fast regel om, at man i visse familierelationer kunne overdrage fast ejendom til en værdiansættelse i skatte- og afgiftsmæssig henseende, der lå 15% over eller under den seneste offentlige ejendomsvurdering. I forbindelse med en ændring af ejendomsvurderingsreglerne er der nu vedtaget et nyt cirkulære, som ændrer ved denne regel.

Den nye regel giver mulighed for overdragelse til +/- 20% i stedet for 15%.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at 20%-reglen kun gælder for så vidt angår ejendomme, der er blevet vurderet på ny efter de nye ejendomsvurderingsregler. Såfremt overdragelsen vedrører en ejendom, der endnu ikke er blevet vurderet efter de nye regler, vil det således være 15%-reglen, der fortsat gælder.

For begge regelsæt gælder dog, at de ikke kan anvendes, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvad der forstås ved særlige omstændigheder er ens for både 15%- og 20%-tilfældene og svarer til hidtil praksis.

Skattestyrelsen har den 3. maj 2022 fremlagt udkast til styresignal omhandlende, hvornår en situation betragtes som særlige omstændigheder, der medfører, at reglen ikke kan anvendes.

Skattestyrelsen mener, at følgende tre elementer bør indgå i vurderingen:

  • Holdepunkter for at værdiansættelsen efter %-reglen ikke er et udtryk for den reelle handelsværdi.
  • Tidsmæssig sammenhæng omkring overdragelsen.
  • Prisforskellen mellem overdragelsessummen og den handelsværdi, der fremkommer efter holdepunkterne.

Alle tre holdepunkter skal indgå i en samlet konkret vurdering.

Selvom det umiddelbart lyder til, at 20%-reglen kan blive mere fordelagtig at anvende, skal man overveje, om det kan svare sig at vente på, at den bliver brugbar. Et af formålene med de nye ejendomsvurderingsregler er nemlig, at de offentlige ejendomsvurderinger i højere grad skal svare til den reelle markedspris for ejendommen, end hvad der hidtil har været tilfældet, og det kan således medføre, at den vurdering, som 20%-reglen skal bruges på, kan være væsentligt højere.